upphovsrätt

Innehållet (texter och bilder) på dessa sidor är skyddade av upphovsrätt. Informationen är endast för personligt bruk. All användning av innehåll på denna webbplats som strider mot bestämmelserna i upphovsrättslagstiftningen - i synnerhet vidare användning såsom publicering, kopiering och någon form av kommersiell användning samt avslöjande till tredje part - även i delar eller i reviderad form - utan uttrycklig förhandsgodkännande från författaren är förbjudet.

varning

Författaren eller operatören av denna webbplats strävar efter att presentera den information som erbjuds där uppdaterad, fullständig och korrekt efter bästa kunskap och övertygelse och att hålla den uppdaterad. Icke desto mindre är allt ansvar för skador och andra nackdelar av något slag som kan bli följden av användning (eller utebliven användning) av den tillhandahållna informationen uteslutet - detta även och särskilt om dessa skador/nackdelar beror på användning av eventuellt inte upp- till dags dato, ofullständig eller beror på felaktig information. Detta gäller inte om upphovsmannen eller operatören handlat uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.  Referenser till externa webbplatser (länkar, hyperlänkar) ligger utanför författarens och operatörens ansvarsområde.

Följaktligen tas inget ansvar eller ansvar överhuvudtaget för innehållet på externa webbplatser; I synnerhet är allt ansvar för deras uttalanden, design och innehåll uteslutet, särskilt eftersom det inte finns någon påverkan på innehållet och utformningen av länkade sidor. Leverantören av dessa tredjepartswebbplatser är ensam ansvarig för innehållet på sidor som det hänvisas till på denna webbplats - men aldrig den person som hänvisar till tredje parts publikationer och innehåll via en länk. Om länkade webbplatser innehåller olaglig, felaktig, ofullständig, stötande eller omoralisk information (särskilt som ett resultat av ändringar av innehållet efter att länken skapades) och sådant innehåll på länkade webbplatser blir känt, kommer länken till sådana webbplatser att tas bort omedelbart.

Dessutom tas inget som helst ansvar eller ansvar för tredje parts webbplatser från vilka hyperlänkar hänvisar till vår webbplats.  Det finns ingen löpande kontroll av sidor som kan nås via hyperlänkar eller varifrån hyperlänkar refererar till vår webbplats.  Vi antar inte innehållet på sidor som kan nås från vår webbplats via hyperlänkar eller från vilka hyperlänkar hänvisar till vår webbplats.

informationsinnehåll

Informationen på dessa webbplatser kan ändras, tas bort eller kompletteras utan föregående meddelande. Det föreligger därför inget ansvar för riktigheten, fullständigheten, kvaliteten eller aktualiteten av den lämnade informationen.

 

Villkor

Genom att använda dessa webbplatser omfattas användaren av de nuvarande användarvillkoren. Dessa är en del av WWW-erbjudandet. Om delar eller enskilda formuleringar av användarvillkoren inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande rättsläge, förblir de återstående delarna av användarvillkoren opåverkade i sitt innehåll och giltighet.